تبیین جامعه شناختی رویکرد قرآن کریم در کنترل کجروی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه فقه و حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه معارف اسلامی، دانشکده الهیات و علوم اسلامی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

چکیده

تحقیق پیش رو درصدد است تا گزاره‌های اسلامی را در قالب مفاهیم جامعه شناسی عرضه کند و به یک جمع‌بندی نهایی در قالب دیدگاهی منتسب به آموزه‌های قرآن درباره کنترل کجروی برسد، سوال اصلی این است که " دیدگاه جامعه شناختی قابل انتساب به آموزه های قرآن درباره کنترل کجروی چیست "این پژوهش با روش اسنادی با مراجعه به آیات قرآن و تحلیل آیات مرتبط، انجام گرفته است. شش رویکرد اصلی جامعه شناختی در زمینه کنترل کجروی جمع آوری شده و هم چنین نظریات اندیشمندان مورد نقد و تحلیل قرار داده شده‌ است. همچنین بر اساس دیدگاه قرآن کریم راهکارهای کنترل کجروی را از مرحله هنجارگذاری آغاز می‌کند و سپس نظارت صحیح و کامل بر اجرای آن را مد نظر قرار داده است. طبق یافته‌های تحقیق این نظارت به دو شکل نظارت مستقیم خداوند با ابزارهای مختلف به عنوان حاکم بر کنش های انسان و لزوم نظارت انسان‌ها بر کنش‌های یکدیگر انجام می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sociological explanation of the Holy Quran approach in controlling deviation

نویسندگان [English]

  • Mohammad Mahdavi 1
  • Zainab Ahmadpur 2
1 Assistant Professor, Department of Islamic jurisprudence, Faculty of Theology and Islamic Sciences, University of Tabriz, Tabriz, Iran.
2 MSc Student, Department of Islamic Sciences, Faculty of Theology and Islamic Sciences, University of Tabriz, Tabriz, Iran.
چکیده [English]

This study seeks to present Islamic propositions in the form of sociological concepts and reach a final conclusion in the form of a view attributed to the teachings of the Qur'an about the control of perversion. The main question is that "a social view attributable to the teachings of the Qur'an about According to this research, the Holy Quran starts the strategies of controlling deviation from the normative stage and then considers the correct and complete supervision over its implementation.Also, this supervision is done in two forms: God's direct supervision with different tools as the ruler of human actions and the necessity of human supervision over each other's actions. Extracting the teachings of the Qur'an in this regard can provide the basis for the development of the theory of perversion control from an Islamic perspective and be an effective help to officials of the Islamic system to control the perverted actions of members of society and deal with social anomalies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Deviation
  • Qur'
  • an
  • God'
  • s supervision
  • normalization
  • control of abnormality