اهداف و چشم انداز

-         انعکاس اندیشه ها و رهیافت ها و پژوهش های  نوین استادان و دانش پژوهان حوزه دین.

-         اشاعه و گسترش اندیشه های نوین دینی بارویکرد کارآیی دین.

-         ارتقای سطح علمی و ایجاد زمینه های تحقیق و پژوهش برای استادان دانشگاه های کشور و دنیا.

-         انعکاس تحقیقات علمی – پژوهشی نوین متناسب با نیازها در راستای تولید و ترویج علم و حل مشکلات کشور.