درباره نشریه

با توجه به نقش بنیادین عقاید، معارف، بینش ها و گرایش های دینی درفرهنگ عمومی جوامع اسلامی و با عنایت به شکل گیری موج جهانی گرایش به دین و حجم فزاینده پژوهش های دینی درسطح جهان، ضرورت آشنایی و انجام پژوهش های کاربردی و نوین دینی درحوزه دین و خصوصا ادیان و اثبات کارآیی و کار آمدی آنها بسیار حیاتی است. دراین میان دین مبین اسلام بعنوان آخرین دین الهی و جهان شمول بودن آن از طرفی و اقبال مردم دنیا از سوی دیگر می طلبد تا دراین برهه حساس کنونی اندیشمندان و عالمان دینی برای پاسخگویی به پرسش های  فراوان و شبهات نویی که اغلب توسط برخی برای تخریب دین درجامعه جهانی مخصوصا در محیط های علمی و دانشگاهی نشر و شیوع داده می شود احساس تکلیف نموده و وارد این کارزار مهم شوند. لذا از اهداف بلند نشریه دین پژوهی و کارآمدی، ایجاد بستری مناسب برای آندسته از صاحبنظران و دین پژوهان و محققینی است که علاقمند به قلم فرسایی در این عرصه و دفاع از حریم دین مبین اسلام و اهلبیت عصمت و طهارت علیهم السلام و اثبات کارآیی و کار آمدی دین اسلام هستند.

درپایان از همه متخصصان، محققان و دانش پژوهان درعرصه علوم دینی و به ویژه حوزه مطالعات معارف اسلامی دعوت می شود با ارسال مقالات علمی خود، مارا دررسیدن به اهداف والای این فصلنامه یاری رسانند. همچنین ازپژوهشگران، اعضای هیات تحریه، داوران و همه دست اندرکاران فصلنامه که درتداوم، انتشار و ارتقای علمی فصلنامه، نقشی بنیادین ایفا نموده اند و خواهند نموند تشکر ویژه به عمل می آید.