اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

محمد مهدوی

فقه و اصول و کلام اسلامی استادیار، دانشکده الهیات و علوم اسلامی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

mahdavi319yahoo.com

سردبیر

محمد امین فرد

فقه ومبانی حقوق اسلامی دانشیار گروه فقه و حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و علوم اسلامی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

asatid.tabriz.ac.ir
aminfard11gmail.com

مدیر اجرایی

رضا دهقانیان

حقوق خصوصی رئیس امور اداری و مالی دانشکده، دانشکده الهیات و علوم اسلامی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

rdehghanian2gmail.com

اعضای هیات تحریریه

عبدالحسین خسروپناه

فقه و اصول و کلام اسلامی استاد گروه فلسفه، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، تهران، ایران.

iict.ac.ir/a-khosropanah/
khosropanahdezfuligmail.com

احد فرامرز قراملکی

فلسفه و کلام اسلامی استاد گروه فلسفه حکمت اسلامی، دانشکده الیات و معارف اسلامی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

WWW.GHARAMALEKI.IR
ghmalekiut.ac.ir

محمدرحیم عیوضی

علوم سیاسی گرایش جامعه شناسی سیاسی استاد دانشگاه شاهد

research.shahed.ac.ir/WSR/WebPages/Teacher/TFa.aspx?TID=380
ra.eivaziyahoo.com

غلام رضا بهروزی لک

مطالعات سیاسی استاد گروه مطالعات سیاسی، دانشکده تاریخ و مطالعات سیاسی، دانشگاه باقرالعلوم قم، قم، ایران.

kms.bou.ac.ir/professor/blak/
behroozlakgmail.com

محمدعلی رضایی اصفهانی

علوم قرآنی استاد جامعه المصطفی العالمیه

rezaeesfahani.com/en/
mmrezaiut.ac.ir

مرتضی شجاری

فلسفه اسلامی استاد گروه فلسفه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی،دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?m.shajari
mortezashajarigmail.com

قربانعلی کریم زاده قراملکی

فلسفه و حکمت اسلامی دانشیار گروه فلسفه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?g.karimzadeh
g.karimzadehtabrizu.ac.ir

محمد امین فرد

فقه و مبانی حقوق اسلامی Associate Professor of Jurisprudence and Islamic Law, Theology and Islamic Science Faculty, University of Tabriz. Tabriz, Iran

asatid.tabriz.ac.ir
aminfard11gmail.com

سید ضیاءالدین علیانسب

مدرسی معارف اسلامی (گرایش قرآن و متون اسلامی) دانشیار دانشگاه حضرت معصومه(س) قم

olyanasab_syahoo.com

اکبرساجدی

فقه و اصول دانشیار معارف اسلامی، گروه معارف اسلامی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.

isid.research.ac.ir/Person.php?personId=13567868
akbarsajedigmail.com

اعضای هیات تحریریه بین المللی

نورالدین ابولحیه

اصول الدین استاد دانشگاه باتنه – الجزائر.

play.google.com/store/apps/details?id=com.aboulahia.noure
bn77.tkgmail.com

طلال عتریسی

جامعه‌شناسی تربیتی و روان‌شناسی اجتماعی استاد دانشگاه لبنان

atrissi_talalhotmail.com

جاسنی سولونگ

شریعت - قانون ارث اسلامی دانشیار دانشکده علوم انسانی، دانشگاه سینس مالزی، شهر پوالو پینانگ، مالزی

jasniusm.my