راهنمای نویسندگان

1. مقاله ارسالی باید پژوهشی، گویای نوآوری در مسائل کارآیی و کارآمدی دین و دارای ساختار ذیل باشد:

1-1. عنوان: بیانگر مسئله مقاله.

1-2. چکیده: آینه تمام‌نمای مقاله و فشرده بحث.

1-3. واژگان کلیدی: فهرست موضوعی مقاله.

1-4. طرح مسئله: شرح روشن و متمایز مسئله و روش پژوهش.

1-5.  بدنه اصلی مقاله با جهت‌گیری انتقادی، تحلیلی، مستند و مستدل تنظیم شود. ضمناً عنوان‌های اصلی و فرعی مقالات با شماره­گذاری و پلان مشخص شوند.(مانند 1-* 1-1-*1-2-* 2-* 2-1* 2-1-1-* ...)

1-6. نتیجه.

1-7.  کتاب‌شناسی با ترتیب الفبایی چنین شکل می‌گیرد.

 ـ کتاب نام خانوادگی (شهرت)، نام، سال انتشار، عنوان کتاب، مترجم یا مصحّح، شماره جلد، محل نشر، ناشر.

 ـ مقاله نام خانوادگی (شهرت)، نام، سال انتشار، «عنوان مقاله»، عنوان مجموعه، شماره، صفحات، محل نشر، ناشر.

 * اگر دو اثر از یک مؤلف با تاریخ مشابه وجود دارد با حروف الفبا متمایز گردد.

*  منابع لاتین هم به همین ترتیب و از چپ به راست معرفی شوند.

  1. ارجاعات، در درون متن به روش (APA) قرار بگیرد: (نام‌خانوادگی مؤلف، سال انتشار: جلد / شماره صفحه)
  2. عبارت لاتین به‌صورت پاورقی بیاید.
  3. به منابع دست اول ارجاع داده شود.
  4. حجم مقالات حداقل 5000 کلمه و حداکثر 7500 کلمه‌ای باشد. از ارسال مقالات دنباله‌دار بپرهیزید.
  5. مقالات‌رسیده پس از تأیید هیئت تحریریه و سپس ارزیابان علمی، چاپ خواهد شد.
  6. مقاله ارسالی نباید در هیچ نشریه داخلی و خارجی چاپ شده باشد و یا هم‌زمان به مجله دیگری ارسال شود. درصورت کشف خلاف، پیگرد قانونی برای نشریه محفوظ است.
  7. هیئت تحریریه در رد یا قبول و نیز اصلاح مقالات آزاد است.