راهنمای نویسندگان

راهنمای تنظیم مقالات:

 1. مقاله ارسالی باید پژوهشی، گویای نوآوری در مسائل کارآیی و کارآمدی دین و دارای ساختار ذیل باشد:

1-1. عنوان: بیانگر مسئله مقاله.

1-2. چکیده: آینه تمام‌نمای مقاله و فشرده بحث.

1-3. واژگان کلیدی: فهرست موضوعی مقاله.

1-4. طرح مسئله: شرح روشن و متمایز مسئله و روش پژوهش.

1-5.  بدنه اصلی مقاله با جهت‌گیری انتقادی، تحلیلی، مستند و مستدل.

1-6. نتیجه.

1-7.  کتاب‌شناسی با ترتیب الفبایی چنین شکل می‌گیرد:

           ـ کتاب نام خانوادگی (شهرت)، نام، سال انتشار، عنوان کتاب، مترجم یا مصحّح، شماره جلد، محل نشر، ناشر.

           ـ مقاله نام خانوادگی (شهرت)، نام، سال انتشار، «عنوان مقاله»، عنوان مجموعه، شماره، صفحات، محل نشر، ناشر.

 *                    اگر دو اثر از یک مؤلف با تاریخ مشابه وجود دارد با حروف الفبا متمایز گردد.

*                    منابع لاتین هم به همین ترتیب و از چپ به راست معرفی شوند.

2. ارجاعات، در درون متن قرار بگیرند: (نام‌خانوادگی مؤلف، سال انتشار: جلد / شماره صفحه)

3. عبارت لاتین به‌صورت پاورقی بیاید.

4. به منابع دست اول ارجاع داده شود.

5. حجم مقالات حداقل 5000 کلمه و حداکثر 7500 کلمه‌ای باشد. از ارسال مقالات دنباله‌دار بپرهیزید.

6. مقالات‌رسیده پس از تأیید هیئت تحریریه و سپس ارزیابان علمی، چاپ خواهد شد.

7. مقاله ارسالی نباید در هیچ نشریه داخلی و خارجی چاپ شده باشد و یا هم‌زمان به مجله دیگری ارسال شود. درصورت کشف خلاف، پیگرد قانونی برای نشریه محفوظ است.

8. هیئت تحریریه در رد یا قبول و نیز، اصلاح مقالات آزاد است.