داوران

نام داور رشته تخصصی سمت / سازمان
سیف اله احدی استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
حسین احمدی سفیدان دانشیار دانشکده الهیات دانشگاه تبریز
محمد اصغری دانشیار دانشکده فلسفه دانشگاه تبریز
داود افقی استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه شهید مدنی
حبیب آقاجانی استادیار دانشگاه تبریز
ابراهیم اقبالی دانشیار دانشگاه تبریز گروه زبان و ادبیات فارسی
محمدرضا الفی پژوهش های نوین پیرامون مسائل دینی استادیار
رضا الهامی استادیار دانشگاه تبریز
احمد امامی راد استادیار .بنیاد پژوهشهای آستان قدس رضوی
محمد امین فرد گروه فقه و حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و علوم اسلامی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
علی بابایی دانشیار دانشگاه تبریز
رحیم بدری گرگری استادتمام دانشگاه تبریز
صمد بهروز استادیار دانشکده الهیات دانشگاه تبریز
حسن پناهی آزاد استادیار گروه مبانی نظری اسلام دانشگاه معارف اسلامی
یعقوب پورجمال دانشگاه آزاد اسلامی تبریز - گروه فقه و مبانی اسلامی- عضو شورای تخصصی
سیامک جعفرزاده استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی
سید علی اکبر حسینی قلعه بهمن مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره)، قم، ایران
سهراب حقیقت= گروه فلسفه و حکمت اسلامی- دانشکده الهیات- دانشگاه شهید مدنی
احمد حمداللهی اسکوئی استادیار گروه فلسفه و حکمت اسلامی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
سمیه خادمی استادیار گروه ادیان و عرفان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
محمد درگاه زاده استادیار دانشگاه بناب
حامد دژآباد دانشیار پردیس فارابی دانشگاه تهران
ولی دین پرست nhkadhv ;v,i jhvdo nhka'hi jfvdc
فرح رامین گروه فلسفه و کلام اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه قم، قم، ایران
اسمعیل رحیمی نژاد هیات علمی گروه حقوق دانشکده حقوق و علوم اجتماعی
امین رضائی اکبریه گروه فیزیک نظری و اخترفیزیک- دانشکده فیزیک- دانشگاه تبریز
احد روحانی مجد استادیار دانشگاه سهند
سیفعلی زاهدی فر دانشگاه شهیدمدنی
رسول زوارقی عضو هیات علمی/دانشگاه تبریز
اکبر ساجدی دانشیار معارف اسلامی، گروه معارف اسلامی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.
سید محسن سیدی استادیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
محمد سربخشی عضو هیئت علمی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره، گروه فلسفه
حمیدرضا سروریان دانشیار دانشگاه حضرت معصومه(س) قم
امین سلیمان کلوانق پژوهش های نوین پیرامون مسائل دینی استادیارگروه فقه و حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و علوم اسلامی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
رحیم شاهدی استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه صنعتی سهند تبریز
مرتضی شجاری استاد گروه فلسفه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی،دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.
رقیه صادقی نیری دانشیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
علی صفری استادیار گروه قرآن دانشگاه قرآن و حدیث پردیس تهران
مریم صمدیه استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه مراغه
محمدرضا عابدی عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز
مرضیه عالی استاد دانشگاه تهران
عمران عباسپور گروه الاهیات و معارف اسلامی، دانشکده الاهیات و علوم اسلامی، دانشگاه تبریز.
ابراهیم عباس پور موسسه امام خمینی
عباس عباس زاده استادیار دانشکده الهیات دانشگاه تبریز
مصطفی عباسی مقدم استادیار دانشگاه کاشان
هاله عبدالهی راد دانش آموخته دکتری فلسفه دین
محمد عظیمی استادیار گروه کلام اسلامی جامعه المصطفی العالمیه
حسن یعقوبی گروه علوم تربیتی / دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
سیدحسین علیانسب دانشیار دانشکده الهیات دانشگاه تبریز
سیدضیاءالدین علیانسب دانشیار دانشگاه حضرت معصومه(س) قم
سعید علیزاده استادیار گروه فلسفه و کلام دانشکده الهیات دانشگاه تبریز
احد فرامرز قراملکی استاد گروه فلسفه حکمت اسلامی، دانشکده الیات و معارف اسلامی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
ناصر فروهی دانشیار دانشکده الهیات دانشگاه تبریز
کاظم قاضی زاده استادیار دانشگاه تربیت مدرس
حبیب الله کاظم خانی استادیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
قربانعلی کریم زاده قراملکی دانشیار گروه فلسفه وکلام اسلامی دانشکده الهیات وعلوم اسلامی دانشگاه تبریز
داود کوهی هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی مراغه
کمال کوهی دانشیار دانشکده حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه تبریز
شزیف لک زایی گروه فلسفه سیاسی، پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم، ایران
مهدی محمدی صیفار تبریز خیابان دامپزشکی کوچه گلریز اول پلاک 19
احمد مرتاضی دانشیار دانشکده الهیات دانشگاه تبریز
منصور معتمدی دانشیار گروه ادیان و عرفان دانشگاه فردوسی مشهد
یوسف مقدسی استادیاردانشگاه فرهنگیان ارومیه
محمد مهدوی دانشیار دانشکده الهیات دانشگاه تبریز
محمدرضا مهدوی عباس آباد استادیار دانشکده الهیات دانشگاه تبریز
جواد نعمتی گروه معارف اسلامی دانشگاه علوم پزشکی تبریز, عضو شورای پژوهشی مرکز توسعه پژوهش های بین رشته ای معارف اسلامی و علوم سلامت
شهروز نعمتی عضو هیات علمی دانشکده روانشناسی دانشگاه تبریز
علی نعمتی استادیار گروه معارف دانشگاه خوارزمی