داوران

نام داور رشته تخصصی وابستگی سازمانی
سیف اله احدی استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
سید مصطفی احمدزاده دانشیار، قرآن و مطالعات اجتماعی پژوهشکده اسلام تمدنی، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
حسین احمدی سفیدان دانشیار دانشکده الهیات دانشگاه تبریز
زهره اخوان مقدم دانشیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
محمد اصغری دانشیار دانشکده فلسفه دانشگاه تبریز
منصوره اعظم آزاده دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه الزهرا
اصغر افتخاری دین پژوهی و کارآمدی عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام، دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی
داود افقی استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه شهید مدنی
حبیب آقاجانی استادیار دانشگاه تبریز
ابراهیم اقبالی دانشیار دانشگاه تبریز گروه زبان و ادبیات فارسی
محمدرضا الفی دین پژوهی و کارآمدی استادیار
رضا الهامی استادیار دانشگاه تبریز
سعید امامی دین پژوهی و کارآمدی معاون نهاد دانشگاه تبریز
احمد امامی راد استادیار .بنیاد پژوهشهای آستان قدس رضوی
امید امیدیان دین پژوهی و کارآمدی دانش آموخته مقطع دکتری رشته مدرسی معارف اسلامی دانشگاه قم
محمد امین فرد گروه فقه و حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و علوم اسلامی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
علی بابایی دانشیار دانشگاه تبریز
رحیم بدری گرگری استادتمام دانشگاه تبریز
آزیتا بلالی اسکویی استادتمام دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اسلامی تبریز
صمد بهروز استادیار دانشکده الهیات دانشگاه تبریز
محمدتقی پیربابایی استادتمام دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اسلامی تبریز
حسن پناهی آزاد استادیار گروه مبانی نظری اسلام دانشگاه معارف اسلامی
یعقوب پورجمال دانشگاه آزاد اسلامی تبریز - گروه فقه و مبانی اسلامی- عضو شورای تخصصی
سیامک جعفرزاده استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی
سید علی اکبر حسینی قلعه بهمن مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره)، قم، ایران
سهراب حقیقت= گروه فلسفه و حکمت اسلامی- دانشکده الهیات- دانشگاه شهید مدنی
محمدرضا حمیدی استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه چمران اهواز
احمد حمداللهی اسکوئی استادیار گروه فلسفه و حکمت اسلامی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
سمیه خادمی استادیار گروه ادیان و عرفان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
امیر خادمعلی زاده دانشیار گروه اقتصاد اسلامی دانشگاه علامه طباطبائی ره
حمیدرضا دانش ناری دین پژوهی و کارآمدی استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه فردوسی مشهد
محمد درگاه زاده استادیار دانشگاه بناب
حامد دژآباد دانشیار پردیس فارابی دانشگاه تهران
ولی دین پرست nhkadhv ;v,i jhvdo nhka'hi jfvdc
فرزاد دهقانی دین پژوهی و کارآمدی دانشگاه سبزواری- گروه علوم قرآن و حدیث
فرح رامین گروه فلسفه و کلام اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه قم، قم، ایران
اسمعیل رحیمی نژاد هیات علمی گروه حقوق دانشکده حقوق و علوم اجتماعی
امین رضائی اکبریه گروه فیزیک نظری و اخترفیزیک- دانشکده فیزیک- دانشگاه تبریز
سید احسان رفیعی علوی استادیار گروه فقه مضاف دانشگاه باقرالعلوم
احد روحانی مجد استادیار دانشگاه سهند
سیفعلی زاهدی فر دانشگاه شهیدمدنی
رسول زوارقی عضو هیات علمی/دانشگاه تبریز
اکبر ساجدی دانشیار معارف اسلامی، گروه معارف اسلامی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.
سیدحسین سیدی استاد دانشگاه فردوسی مشهد
سید محسن سیدی استادیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
محمد سربخشی عضو هیئت علمی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره، گروه فلسفه
حمیدرضا سروریان دانشیار دانشگاه حضرت معصومه(س) قم
امین سلیمان کلوانق دین پژوهی و کارآمدی استادیارگروه فقه و حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و علوم اسلامی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
رحیم شاهدی استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه صنعتی سهند تبریز
محمد مهدی شاهمرادی فریدونی دین پژوهی و کارآمدی استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
مرتضی شجاری استاد گروه فلسفه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی،دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.
محمدهادی شهاب دین پژوهی و کارآمدی استادیار فلسفه و کلام اسلامی بیرجند
رقیه صادقی نیری دانشیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
علی صفری استادیار گروه قرآن دانشگاه قرآن و حدیث پردیس تهران
مریم صمدیه استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه مراغه
محمدرضا عابدی عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز
مرضیه عالی استاد دانشگاه تهران
ولی الله عباسی دانشجوی دکتری سلامت معنوی، موسسه امام رضا (ع)، قم، ایران.
عمران عباسپور گروه الاهیات و معارف اسلامی، دانشکده الاهیات و علوم اسلامی، دانشگاه تبریز.
ابراهیم عباس پور موسسه امام خمینی
عباس عباس زاده استادیار دانشکده الهیات دانشگاه تبریز
محمد عباس زاده دین پژوهی و کارآمدی استاد دانشگاه تبریز
مصطفی عباسی مقدم استادیار دانشگاه کاشان
هاله عبدالهی راد دانش آموخته دکتری فلسفه دین
محمد عظیمی استادیار گروه کلام اسلامی جامعه المصطفی العالمیه
حسن یعقوبی گروه علوم تربیتی / دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
سیدحسین علیانسب دانشیار دانشکده الهیات دانشگاه تبریز
سیدضیاءالدین علیانسب دانشیار دانشگاه حضرت معصومه(س) قم
جواد علی پور دین پژوهی و کارآمدی استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه تبریز
سعید علیزاده استادیار گروه فلسفه و کلام دانشکده الهیات دانشگاه تبریز
سیدحمیدرضا علوی دین پژوهی و کارآمدی استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان
علی غضنفری دین پژوهی و کارآمدی گروه آموزشی علوم قرآن دانشگاه علوم و معارف قرآن
فتحیه فتاحی زاده استاد علوم قرآن و حدیث٬دانشکده الهیات، دانشگاه الزهرا
احد فرامرز قراملکی استاد گروه فلسفه حکمت اسلامی، دانشکده الیات و معارف اسلامی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
ناصر فروهی دانشیار دانشکده الهیات دانشگاه تبریز
کاظم قاضی زاده استادیار دانشگاه تربیت مدرس
رسول قربانی استادتمام گروه برنامه ریزی شهری، دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی، دانشگاه تبریز
محسن قمرزاده دین پژوهی و کارآمدی مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام
حبیب الله کاظم خانی استادیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
قربانعلی کریم زاده قراملکی دانشیار گروه فلسفه وکلام اسلامی دانشکده الهیات وعلوم اسلامی دانشگاه تبریز
امیر کشتگر دین پژوهی و کارآمدی عضو هیئت علمی پژوهشکده شورای نگهبان
داود کوهی هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی مراغه
کمال کوهی دانشیار دانشکده حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه تبریز
شزیف لک زایی گروه فلسفه سیاسی، پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم، ایران
مجید مبینی مقدس دکتری، فرهنگ و ارتباطات-دانشگاه ادیان و مذاهب
مهدی محمدی استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه قم
مهدی محمدی صیفار تبریز خیابان دامپزشکی کوچه گلریز اول پلاک 19
احمد مرتاضی دانشیار دانشکده الهیات دانشگاه تبریز
محمد مظهری دانشیار گروه حقوق دانشکاه تبریز-حقوق عمومی
منصور معتمدی دانشیار گروه ادیان و عرفان دانشگاه فردوسی مشهد
داود معماری دین پژوهی و کارآمدی گروه آموزشی علوم قرآن و حدیث
یوسف مقدسی استادیاردانشگاه فرهنگیان ارومیه
مهدی منزّه استادیار گروه معارف دانشگاه آزاد اسلامی
محمد مهدوی دانشیار دانشکده الهیات دانشگاه تبریز
محمدرضا مهدوی عباس آباد استادیار دانشکده الهیات دانشگاه تبریز
سیدمجید نبوی دبیر گروه قرآن و حدیث سازمان سمت
جواد نعمتی گروه معارف اسلامی دانشگاه علوم پزشکی تبریز, عضو شورای پژوهشی مرکز توسعه پژوهش های بین رشته ای معارف اسلامی و علوم سلامت
شهروز نعمتی عضو هیات علمی دانشکده روانشناسی دانشگاه تبریز
علی نعمتی دین پژوهی و کارآمدی استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه خوارزمی تهران
علیرضا وطن خواه کنگرلویی استاد مدعو دانشگاه تبریز