داوران

نام داور سمت / سازمان
حسین احمدی سفیدان استادیار دانشکده الهیات دانشگاه تبریز
محمد اصغری دانشیار دانشکده فلسفه دانشگاه تبریز
داود افقی استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه شهید مدنی
حبیب آقاجانی استادیار دانشگاه تبریز
ابراهیم اقبالی دانشیار دانشگاه تبریز گروه زبان و ادبیات فارسی
رضا الهامی مدیر گروه فقه و حقوق اسلامی دانشگاه تبریز
احمد امامی راد استادیار .بنیاد پژوهشهای آستان قدس رضوی
محمد امین فرد گروه فقه و حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و علوم اسلامی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
علی بابایی گروه فلسفه، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
صمد بهروز استادیار دانشکده الهیات دانشگاه تبریز
حسن پناهی آزاد استادیار گروه مبانی نظری اسلام دانشگاه معارف اسلامی
سید علی اکبر حسینی قلعه بهمن مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره)، قم، ایران
سهراب حقیقت= گروه فلسفه و حکمت اسلامی- دانشکده الهیات- دانشگاه شهید مدنی
احمد حمداللهی اسکوئی استادیار گروه فلسفه و حکمت اسلامی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
سمیه خادمی استادیار گروه ادیان و عرفان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
محمد درگاه زاده استادیار دانشگاه بناب
حامد دژآباد دانشیار پردیس فارابی دانشگاه تهران
اسمعیل رحیمی نژاد هیات علمی گروه حقوق دانشکده حقوق و علوم اجتماعی
سیفعلی زاهدی فر دانشگاه شهیدمدنی
رسول زوارقی عضو هیات علمی/دانشگاه تبریز
اکبر ساجدی دانشیار معارف اسلامی، گروه معارف اسلامی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.
سید محسن سیدی استادیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
محمد سربخشی عضو هیئت علمی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره، گروه فلسفه
حمیدرضا سروریان دانشیار دانشگاه حضرت معصومه(س) قم
رحیم شاهدی استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه صنعتی سهند تبریز
مرتضی شجاری استاد گروه فلسفه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی،دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.
رقیه صادقی نیری دانشیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
علی صفری استادیار گروه قرآن دانشگاه قرآن و حدیث پردیس تهران
محمدرضا عابدی عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز
مرضیه عالی استاد دانشگاه تهران
عمران عباسپور گروه الاهیات و معارف اسلامی، دانشکده الاهیات و علوم اسلامی، دانشگاه تبریز.
ابراهیم عباس پور موسسه امام خمینی
عباس عباس زاده استادیار دانشکده الهیات دانشگاه تبریز
مصطفی عباسی مقدم استادیار دانشگاه کاشان
محمد عظیمی استادیار گروه کلام اسلامی جامعه المصطفی العالمیه
حسن یعقوبی گروه علوم تربیتی / دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
سیدحسین علیانسب استادیار دانشکده الهیات دانشگاه تبریز
سیدضیاءالدین علیانسب دانشیار دانشگاه حضرت معصومه(س) قم
سعید علیزاده استادیار گروه فلسفه و کلام دانشکده الهیات دانشگاه تبریز
احد فرامرز قراملکی استاد گروه فلسفه حکمت اسلامی، دانشکده الیات و معارف اسلامی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
ناصر فروهی استادیار دانشکده الهیات دانشگاه تبریز
کاظم قاضی زاده استادیار دانشگاه تربیت مدرس
قربانعلی کریم زاده قراملکی دانشیار گروه فلسفه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.
داود کوهی هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی مراغه
کمال کوهی دانشیار دانشکده حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه تبریز
شزیف لک زایی گروه فلسفه سیاسی، پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم، ایران
مهدی محمدی صیفار تبریز خیابان دامپزشکی کوچه گلریز اول پلاک 19
احمد مرتاضی استادیار دانشکده الهیات دانشگاه تبریز
یوسف مقدسی استادیاردانشگاه فرهنگیان ارومیه
محمد مهدوی استادیار دانشکده الهیات دانشگاه تبریز
جواد نعمتی گروه معارف اسلامی دانشگاه علوم پزشکی تبریز, عضو شورای پژوهشی مرکز توسعه پژوهش های بین رشته ای معارف اسلامی و علوم سلامت
شهروز نعمتی عضو هیات علمی دانشکده روانشناسی دانشگاه تبریز
علی نعمتی استادیار گروه معارف دانشگاه خوارزمی