بررسی مقایسه ای مبانی انسان شناختی جوادی املی و رویکرد انسان گرایی ونقش آن در شکل گیری خودپنداره

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد، تهران، ایران.

2 استاد، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه، تهران، ایران.

چکیده

هدف این مقاله تبیین تاثیر مبانی انسان شناختی مکتب انسان‌گرایی بر تعریف خودپنداره و مقایسه با خودپنداره مبتنی بر مبانی انسان شناسی جوادی آملی و به روش تحلیل محتواست. نظریه پردازان، معتقدند باورهای ایدئولوژیک که بر اساس شناخت انسان از ماهیت خود است، نقش اساسی در شکل گیری خودپنداره دارند. مکاتب رایج روان شناسی که عمدتا مبتنی بر مبانی انسان‌گرایی هستند برای خودپنداره صرفا سه بعد جسمانی، اجتماعی و روان شناختی را در نظر می گیرند که ادراکی مادی از انسان است. این نوع خودپنداره وابسته به محیط تغییر می‌کند. عدم ثبات خودپنداره عدم سلامت روان را دنبال دارد. در انسان شناسی جوادی آملی، خودپنداره در چهار بعد ارتباط با خود، خدا، دیگران و طبیعت و در دو سطح تحولی متعالی و نازل تعریف می شود. سطح نازل ادراک خود وجه تشابه این دو رویکرد است اما وجه ممیزه آن، ادراک خود در سطح متعالی است که مبتنی بر فطرت شکل می گیرد و خودپنداره ای الهی، درونی و پایدار را ایجاد می کند و سلامت روان فرد را حفظ می کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A comparative study of Javadi Amoli anthropological principles and humanistic approach and its role in the formation of self-concept.

نویسندگان [English]

  • Zahra sadat Pour seyyed aghaei 1
  • masumeh smaeili 2
1 Assistant Professor, Department of Psychology, Faculty of Humanities, Tehran North Branch, Islamic Azad university, Tehran, Iran.
2 Professor, Faculty of Psychology and Education, Allamah Tabatabaei University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this article is to explain the effect of anthropological foundations of the school of humanism on the definition of self-concept and comparison with self-concept based on the anthropological foundations of Javadi Amoli and content analysis. Theorists believe that ideological beliefs based on human knowledge of their nature play an essential role in the formation of self-concept. Conventional schools of psychology, which are mainly based on the foundations of humanism, consider only three physical, social, and psychological dimensions for self-concept, which is the material perception of man. This type of self-concept changes depending on the environment. Instability of self-concept leads to lack of mental health. In Javadi Amoli anthropology, self-concept is defined in four dimensions of relationship with self, God, others and nature and in two levels of transcendent and lower evolution. The low level of self-perception is the similarity of these two approaches, but its distinguishing feature is the self-perception at the transcendent level, which is formed based on nature and creates a divine, inner and stable self-concept and maintains mental health.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Self-concept
  • anthropological foundations"
  • "
  • Javadi Amoli humanism"

منابع

1-      آقا پیروز، علی و همکاران(1389)، مدیریت در اسلام، چ هفتم، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
2-     ابراهیم‌زاده آملی، عبدالله(1386)، انسان در نگاه اسلام و اومانیسم، قبسات، ش 44، ص 51-70.
3-     پورحسین، رضا(1389)، روان‌شناسی خود، تهران، امیرکبیر.
4-     جوادی آملی، عبدالله(1383)، توحید در قرآن، قم، اسراء.
5-     ـــــ: (1384 الف)، فطرت در قرآن، محقق: محمدرضا مصطفی‌پور،‌ چ سوم، قم، اسراء.
6-      ـــــ: (1384 ب)، معرفت‌شناسی در قرآن، محقق: حمید پارسانیا، چ سوم، قم، اسراء.
7-     ـــــ: (1384 ت)، حماسه و عرفان، محقق: محمد صفایی، چ هشتم، قم، اسراء.
8-     ـــــ: (1384 ث)، بنیان مرصوص امام خمینی، محقق: محمدامین شاهجویی، چ هشتم، قم،‌ اسراء.
9-     ـــــ: ( 1386)، سرچشمه اندیشه، محقق: عباس رحیمیان‌محقق، چ پنجم،‌ قم، اسراء.
10- ـــــ: (1387 الف)، نسیم اندیشه دفتر دوم، محقق: سیدمحمود صادقی، قم، اسراء.
11- ـــــ: (1387 ب)، تسنیم، محقق: احمد قدسی، چ پنجم، قم، اسراء.
12- ـــــ: (1387 ج)، حکمت علوی،‌ محقق: سعید بندعلی،‌ چ پنجم، قم، اسراء.
13- ـــــ: (1388 الف)، حق و تکلیف در اسلام، محقق: مصطفی خلیلی، چ سوم، قم، اسراء.
14- ـــــ: (1388 ب)، تسنیم، محقق: محمدحسین الهی‌زاده، چ دوم، قم، اسراء.
15- ـــــ: (1389 الف)، انتظار بشر از دین، محقق: محمدرضا مصطفی‌پور، چ ششم، قم، اسراء.
16-  ـــــ:(1389 ب)، تسنیم، محقق: سعید بندعلی، چ سوم،‌ قم، اسراء.
17- ـــــ :(1389پ)، جامعه در قرآن(تفسیر موضوعی قرآن کریم)، محقق: مصطفی خلیلی، چ سوم، قم، اسراء.
18- ـــــ: (1389 ج)، تسنیم، محقق: عبدالکریم عابدینی، چ دوم،‌ قم، اسراء.
19- ـــــ: (1389 د)،‌ ولایت فقیه،‌ محقق: محمد محرابی،‌ چ نهم، قم، اسراء.
20- ـــــ: (1389 ذ)، اسلام و محیط‌زیست، محقق: عباس رحیمیان، چ پنجم، قم، اسراء.
21- ـــــ: (1390)، تفسیر انسان به انسان، محقق: محمدحسین الهی‌زاده، چ پنجم، قم، اسراء.
22- ـــــ : (1391)، صورت و سیرت انسان در قرآن، محقق: غلامعلی امین‌دین، چ دوم، قم، اسراء.
23- ـــــ: (1394)،  بر بال اعتکاف، محققین: گروه علمی ‌پژوهشکده فقه و اصول، قم، اسراء.
24- خامنه‌ای، سیدمحمد(1387)، روح و نفس، چ دوم، تهران، حکمت اسلامی‌صدرا.
25- داوری اردکانی، رضا(1384)، رساله در باب سنت و تجدد، ‌تهران، ساقی.
26-  ساعتچی، محمود و همکاران(1390)، آزمون‌های روان‌شناختی، چ دوم، تهران، ویرایش.
27- شایگان، داریوش(1356)، آسیا در برابر غرب، تهران،‌ امیرکبیر.
28- شیخ‌الاسلامی، راضیه و مرتضی لطیفیان(1381)، بررسی رابطه ابعاد خودپنداره با سلامت عمومی ‌و مؤلفه‌های آن در دانشجویان دانشگاه شیراز، تازه‌های علوم شناختی، سال چهارم، ش ۱، ص 6-16.
29- شعاری‌نژاد، علی‌اکبر(‌1364)،  فرهنگ علوم رفتاری، تهران،‌ امیرکبیر.
30- صانع‌پور، مریم(‌ ۱۳۷۸)، مبانی معرفتی اومانیسم، قبسات، ش ۱۲، ص 100-115.
31- علم الهدی، جمیله (۱۳۸۶)، درآمدی به مبانی اسلامی روش تحقیق،فصلنامۀ نوآوری‌های آموزشی، سال ششم، شمارۀ 21، صص173-202.
32- فقیهی، علی‌نقی و فاطمه رفیعی‌مقدم(1387)، انسان از دیدگاه راجرز و مقایسه آن با دیدگاه اسلامی، مطالعات اسلام و روان‌شناسی، سال دوم، ش ۳، ص 143-167.
33- مصباح، محمدتقی(1388)، انسان‌سازی در قرآن، تدوین و تنظیم: محمود فتحعلی ، قم: مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
34-  Błazek, M, & Besta, T, 2010, Self-Concept Clarity and Religious Orientations: Prediction of Purpose in Life and Self-Esteem, J Relig Health, v. 51, p. 947–960.
35-  Beshlideh, K, & et al, 2009, The Causal Relationship between Religious Beliefs and Mental Health, with Mediating Role of Self-Esteem in University Students, Journal of Education & Psychology, v. 3 (2), p. 25-38.
36-  Blain, B.E, & et al, 1998, Religious Belief and the Self-Concept: Evaluating the Implications for Psychological Adjustment, Personality and social Psychology Bulletin, v. 24, p. 1040-1052.
37-  Campbell, J.D, 1996, Self – consept clarity: Measurement, personality correlates and cultural boundaries, Journal of personality and social psychology, v. 70, p. 141-156.
38-  Cooley, C.H, 1902, Human nature and the social order, New York, Scribners.
39-  Demo, David H, 1992, The self-concept over time: Research issues and directions, Annual Review of Sociology, v. 18, p. 303-326.
40-  Damon,W.C, & Hart, D, 1991, Self- understanding in childhood and adolescence, New York, Cambridge University Press.
41-  Dorner, J, 2006, A self –concept Measure of Personality Growth: self-concept Maturity (SCM). Development,Validation, and Age Effects, A thesis for the degree of doctor of Philosophy in Psychology, International University Bremen.
42-  Gecas, V, 1982, THE SELF-CONCEPT, Annual Review of Sociology, v. 8, p. 1-33. http://www.jstor.org.
43-  Harter, S, 1999, The construction of the self: A developmental perspective, New York, NY:Guilford press.
44-  Luthans, F, 2010, Organizational Behavior An Evidence-Based Approach; 5th ed; p. 231 Publisher: Tata McGraw- Hill Education Marsh,H.W.(1990). Amultidimensional, Hierarchical Model of self-Concept: Theoretical and Empirical Justification. Educational Psychology Review, v. 2 (2), p. 77-172.
45-  Marsh,H.W.(1990). Amultidimensional, Hierarchical Model of self-Concept: Theoretical and Empirical Justification.Educational Psychology Review, 2(2).77-172.
46-  Myers, D.G, 2010, Social Psychology:10th Edition, McGraw-Hill college.
47-  McConnell, A.R, & strain, L.M, 2007, Content and Structure of the self. InC. Sedikides & S.Spencer (Eds) The self in social psychology (pp.51-73), New York, Psychology Press.
48-  Pierre-yves, Brandt, 2009, Self-Identity and Religion/Spirituality, Cambridge University Press, p. 158-172
49-  Sternke, Jamie C, 2010, Self-Concept and Self-Esteem in Adolescents with Learning Disabilities, Master of Science in Education/School Psychology, University of Wisconsin-Stout.pp(33(.
50-  Xavier, L, 2013, Methods for Changing Our Thoughts, Attitudes, Self-Concept, Motivation, Values and Expectations. www.psychologicalselfhelp.org