کارآمدی مبانی دینی در بنیان‌گذاری حق انتخاب نوع شغل در نظام حقوق اساسی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه فقه و حقوق اسلامی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

2 عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره)، قم، ایران.

3 عضو هیئت علمی پژوهشکده شورای نگهبان.

چکیده

یکی از حقوق بنیادین بشری که در اصول 3، 22، 28 و 43 قانون اساسی مورد تأکید قرار گرفته است، «حق انتخاب نوع شغل» می‌باشد. از آنجائیکه فقهای معاصر در تدوین اصول قانون اساسی نقش برجسته‌ای داشته‌اند و این قانون در مقام اجرایی‌سازی شریعت اسلام در نظام اجتماعی، به دنبال تعیین چارچوب‌های حقوق و تکالیف مردم و حاکمیت است. سؤالی که به ذهن می‌رسد این است که مبانی دینی تا چه میزان در بنیان‌گذاری حق انتخاب نوع شغل در نظام حقوق اساسی ایران، کارآمد بوده است؟ این پژوهش که با روش توصیفی-تحلیلی و با اتکا به ابزار کتابخانه‌ای انجام گرفت، در راستای پاسخ‌گویی به سؤال مزبور، ابتدا جایگاه این حق را در نظام حقوق اساسی ایران شناسایی نمود و در ادامه ضمن اینکه ادله ناظر بر حق مزبور را استخراج نمود-که عبارت بودند از روایات خاص، اصل تسلیط، اصل کرامت انسانی، اصل احترام عمل مسلمان، اصل عدم ولایت و اصل اباحه-، نحوه دلالت این ادله را مورد تحلیل قرار داد و دو قید «عدم مخالفت با احکام اسلامی» و «عدم مخالفت با حقوق دیگران» را، به عنوان شروط تحدید کننده‌ی حق یاد شده استفصاص نمود، در نهایت روشن گردید که مبانی دینی در بنیان‌گذاری حق انتخاب نوع شغل کارآمد...

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of religious foundations in establishing the right to choose the type of job in Iran's constitutional rights system

نویسندگان [English]

  • Amin Soleyman kolvanaq 1
  • Amir Keshtgar 2
  • Abbas Kaabi nasab 3
1 Assistant Professor, Department of Jurisprudence and Islamic Law, University of Tabriz, Tabriz, Iran.
2 Member of the Imam Khomeini Educational and Research Intitute, Qom, Iran.
3 Member of the Research Institute of Constitutional Council.
چکیده [English]

One of the basic human rights that is emphasized in principles 3, 22, 28 and 43 of the Constitution is "the right to choose the type of job". Since the contemporary jurists have played a prominent role in drafting the principles of the constitution and this law, as the implementation of the Islamic Sharia in the social system, seeks to determine the frameworks of the rights and duties of the people and the government. The question that comes to mind is to what extent religious foundations have been effective in establishing the right to choose the type of job in Iran's constitutional rights system. This research, which was carried out with a descriptive-analytical method and relying on library tools, in order to answer the said question, firstly identified the position of this right in the constitutional law system of Iran, and further, while the evidence regarding the said right extracted the special narrations, the principle of domination, the principle of human dignity, the principle of respect for Muslim actions, the principle of non-vilayat and the principle of abaha-, analyzed the meaning of these evidences and two restrictions "..

کلیدواژه‌ها [English]

  • The right to choose the type of job
  • efficiency
  • dignity
  • respect
  • lack of governorship