رابطه توکل و دلبستگی به خدا با بهزیستی روان‌شناختی و عملکردهای تحصیلی در بین دانشجویان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشکده روانشناسی دانشگاه تبریز

2 عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز

3 دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

پژوهش حاضر باهدف مطالعه رابطه توکل و دلبستگی به خدا با بهزیستی روان‌شناختی و عملکردهای تحصیلی در بین دانشجویان انجام شد. طرح پژوهش از نوع توصیفی - همبستگی بود. جامعه آماری شامل دانشجویان دانشگاه تبریز در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ بودند که تعداد ۲۰۰ نفر از آنان به‌صورت نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. از مقیاس‌های توکل بر خدای زارعی متین، دلبستگی به خدای غباری بناب و حدادی، بهزیستی روان‌شناختی ریف و همکاران و عملکردهای تحصیلی درتاج و همکاران برای جمع‌آوری داده‌ها استفاده شد. تحلیل رگرسیون هم‌زمان نشان داد که هم دلبستگی و هم توکل به خدا پیش‌بینی‌کننده‌های معنی‌دار مثبتی بر بهزیستی روان‌شناختی دانشجویان دارند. اما در زمینه عملکردهای تحصیلی فقط توکل به خدا تنها متغیر پیش‌بینی‌کننده عملکرد تحصیلی دانشجویان بود، و دلبستگی به خدا پیش‌بینی‌کننده نبود. به نظر می‌رسد متغیرهای دلبستگی و توکل بر خدا در حوزه سلامت و بهزیستی روان‌شناختی نقش مهمی را ایفا می‌کند، اما در ارتباط با عملکردهای تحصیلی با وجود نقش توکل بر خدا بر عملکرد تحصیلی، متغیر دلبستگی به خدا نقشی بر آن ندارد. در نتیجه سایر عوامل تأثیرگذار مثل سطوح انگیزشی، صفات شخصیتی و عوامل زمینه‌ای مورد بررسی قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Reliance and Attachment to God with Psychological Well-being and Academic Performance Among University Students

نویسندگان [English]

  • Shahrooz Nemati 1
  • emran abbaspur 2
  • Elaheh Mahnoodi 3
1 University of Tabriz
2 Assistant Professor in Tabriz University
3 PhD Student in Educational Psychology, University of Tabriz, Tabriz, Iran
چکیده [English]

The research aimed to investigate the correlation between reliance and attachment to God with psychological well-being and academic achievement among students. The study utilized a descriptive correlational research design. The target population comprised students at Tabriz University in 2023-2024, with a sample of 200 students selected through simple random sampling. Data collection involved using the Zarei Matin Reliance in God scale, the Ghobari Bonab and Haddadi Attachment to God scale, the Ryff Psychological Well-being scale, and the Dortaj Academic Performance scale. Simultaneous regression analysis revealed that both attachment to God and reliance on God were significant positive predictors of students' psychological well-being. However, when it came to academic performance, reliance in God emerged as the sole predictive variable, while attachment to God did not show predictive value. It appears that attachment and reliance on God play crucial roles in psychological health and well-being, but in terms of academic performance, reliance on God is more influential, whereas attachment to God does not have a significant impact. Therefore, further research should explore other influential factors such as motivation levels, personality traits, and contextual elements.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reliance in God
  • Attachment to God
  • Psychological Well-being
  • Academic Performance
  • University Students