بازنمایی مفاهیم دینی در کتب داستانی مذهبی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (1358-1401)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه ارتباطات و مطالعات فرهنگی دانشکده رفاه تهران

چکیده

هدف از این پژوهش بازنمایی مفاهیم دینی در کتب داستانی مذهبی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان می باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از روش تحلیل محتوای کیفی استفاده شده است. جامعه ی پژوهش شامل کلیه ی داستان های مذهبی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (43 عنوان) از سال 1358 تا 1401 است که همه پاراگراف های مرتبط به عنوان واحد تحلیل مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که در کتاب های داستانی مذهبی به 9 مقوله اصلی شامل اخلاق فردی، اخلاق اجتماعی، توحید، عدل، معاد، نبوت، امامت ، احکام فردی و اجتماعی پرداخته شده است. ناظر به حوزه اخلاق از بین دو مقوله اصلی اخلاق فردی و اخلاق اجتماعی، تاکید بیشتری در انتقال مفاهیم به اخلاق اجتماعی صورت پذیرفته است. پیرامون اصول عقاید، مقوله اصلی معاد با زیر مقولاتی مانند «بازگشت همه به سوی خداوند» و «اعتقاد به بهشت و جهنم» در کتب مورد بررسی کمتر مورد توجه قرار گرفته و ناظر به مقوله اصلی احکام فردی، مقولات فرعی مانند نماز، روزه، وضو و تیمم کانون توجه بوده و در مقوله اصلی احکام اجتماعی، مقولات فرعی شامل حج، نماز جمعه، نماز جماعت و جهاد مطمح نظر قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Representation of religious concepts in religious fiction books of the Center for Intellectual Development of Children and Adolescents (1401-1358)

نویسنده [English]

  • meysam farokhi
دانشیار گروه ارتباطات و مطالعات فرهنگی دانشکده رفاه تهران
چکیده [English]

The purpose of this research is to represent religious concepts in the religious fiction books of the Center for Intellectual Education of Children and Teenagers. In terms of practical purpose, this research has used the method of qualitative content analysis according to the theory of representation and its related approaches. The research community includes all the religious stories published by the center for the intellectual development of children and adolescents (43 titles) in the age group B and C (7 to 12 years old), from 1358 to 1401, where all paragraphs related to religious concepts in Religious fiction books have been analyzed as the unit of analysis. The results of the research indicate that the intellectual development center has represented nine main categories in its religious fiction books, including individual ethics, social ethics, monotheism, justice, resurrection, prophecy, imamate, individual and social rules. Looking at the field of ethics, among the two main categories of individual ethics and social ethics, more attention and emphasis has been placed on transferring concepts to social ethics. Regarding the principles of belief, the main category of resurrection with sub-categories such as "the return of all to God

کلیدواژه‌ها [English]

  • Representation
  • religion
  • religious concepts
  • religious story
  • center for intellectual development of children and teenagers