سیاستگذاری محیط شهری پیامبر(ص) راهبردی کارآمد بر تحقق وفاق اجتماعی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه معارف اسلامی، واحد مهاباد، دانشگاه آزاد اسلامی، مهاباد_ ایران.

چکیده

شهرهای حجازِ پیش از اسلام با چالش هایی همچون تمایز پذیری و شکل گیری هویت های سیال مواجه بود. لذا پیامدهایی نظیر عدم برخورداری متناسب شهروندان از امکانات عادلانه و خلق امتیازات متعصبانه و ناپایدار، موجبات عدم توافق اجتماعی را فراهم نمود.
لیکن با تدوین راهکارهای محیط شهریِ پیامبر(ص) ضمن ایجاد فرصت برای تمرین زیست اجتماعی، وفاق و همگرایی از شاخص ترین قواعد حاکم بر حیات شهروندان گردید. بطوریکه بازکاوی مولفه های شهرنشینیِ دوران نبوی(ص)، با هدف تبیین عناصر کارآمد شهری از مهمترین حوزه های دین پژوهی محسوب میگردد.
این پژوهش توصیفی- تحلیلی درصدد پاسخ بدین سوأل اصلی است که در سیاستگذاری محیط شهری پیامبر(ص) کدامیک از راهبردهای کارآمد در تحقق وفاق اجتماعی موثر واقع گردید؟
باستناد منابع کتابخانه ای نتایج نشان می دهد؛ ظهور ایده های نوآورانه و منتظم که ُمنبعث از ذات اسلام بودند، توانست بُن مایه های زندگی شهرنشینیِ پیش از اسلام را دگرگون نماید. بطوریکه راهکارهایی همچون مبارزه با باورهای اختلاف برانگیز و تأکید بر پایبندی به معاهدات، جامعه نو بنیان را در بالاترین سطح زندگی همگرایانه قرار داد. بعلاوه با عینیت یافتن وفاق به منزلة طرح وارة بنیادین، معیار جدید تابعیت برای شهروندان معین شد و در سایة هنجارهای مشترک مقبول، زیست مؤمنانه محقق گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Politicizing the urban environment of the Prophet is an effective strategy for the realization of social harmony

نویسنده [English]

  • Saeeid Hamidi
Univercity
چکیده [English]

The pre-Islamic cities of Hijaz faced challenges such as differentiation and the formation of fluid identities. Therefore, consequences such as citizens' lack of fair facilities and the creation of bigoted and unstable privileges caused a lack of social agreement.
However, with the beginning of the Prophet's urban environment policies, while creating opportunities for social life practice, harmony and convergence became one of the most prominent rules governing the lives of citizens, the re-examination of the components of urbanization in the Prophet's era, explaining the efficient urban elements, is considered one of the most important areas of religious research.Therefore, this descriptive-analytical research seeks to answer the main question, which of the
Based on library sources, the results show; The emergence of innovative and guiding ideas, which originated from the essence of Islam, was able to transform elements of pre-Islamic urban life. So that solutions such as the abolition of discriminatory traditions put the newly founded Islamic society at highest level of harmonious life. In addition, with the objectification of consensus as a fundamental plan in social order, the sharing of interests between citizens became meaningful; And under the shadow of accepted religious norms, new life based on faithful life was realized.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Prophet
  • urban environment policy
  • social harmony