اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

محمد مهدوی

فقه و اصول و کلام اسلامی دانشیار، دانشکده الهیات و علوم اسلامی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

mahdavi319yahoo.com
0000-0002-6644-1082

سردبیر

احمد مرتاضی

فقه ومبانی حقوق اسلامی دانشیار گروه فقه و حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و علوم اسلامی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

asatid.tabriz.ac.ir
a.mortazitarizu.ac.ir
0000-0002-3646-4611

اعضای هیات تحریریه

احمد مرتاضی

فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشیار گروه فقه و حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و علوم اسلامی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

asatid.tabriz.ac.ir
a.mortazitarizu.ac.ir
0000-0002-3646-4611

محمد مهدوی

فقه و اصول و کلام اسلامی دانشیار، دانشکده الهیات و علوم اسلامی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

mahdavi319yahoo.com
0000-0002-6644-1082

سید محمد تقی علوی

فقه و مبانی حقوق اسلامی استاد دانشکده حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه تبریز

www.tabrizu.ac.ir/Files/Staff/Faculty/2011-03-09_11.49.08_actions1.pdf
alavitabrizu.ac.ir
01433341300

سید ضیاءالدین علیانسب

مدرسی معارف اسلامی (گرایش قرآن و متون اسلامی) دانشیار دانشگاه حضرت معصومه(س) قم

olyanasab_syahoo.com

اکبرساجدی

فقه و اصول دانشیار معارف اسلامی، گروه معارف اسلامی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.

isid.research.ac.ir/Person.php?personId=13567868
akbarsajedigmail.com

حیدرباقری اصل

حقوق استاد- دانشکده حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه تبریز

bagheriasltabrizu.ac.ir
09144192183
ORCID

میکائیل صفائی

معارف اسلامی دانشیار گروه معارف اسلامی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

dm_safaeiyahoo.com
09143134487

اعضای هیات تحریریه بین المللی

نورالدین ابولحیه

اصول الدین استاد دانشگاه باتنه – الجزائر.

play.google.com/store/apps/details?id=com.aboulahia.noure
bn77.tkgmail.com

جاسنی سولونگ

شریعت - قانون ارث اسلامی دانشیار دانشکده علوم انسانی، دانشگاه سینس مالزی، شهر پوالو پینانگ، مالزی

jasniusm.my

علاءالدین ملک‌اف

فلسفه و کلام اسلامی دانشیار انستیتوی فلسفه و جامعه شناسی آکادمی ملی علوم جمهوری آذربایجان

scholar.google.com/citations?hl=en&user=vcg9nf0AAAAJ
aladdin.malikovmail.ru
994557603970
0000-0001-5830-6764

طلال عتریسی

جامعه‌شناسی تربیتی و روان‌شناسی اجتماعی استاد دانشگاه لبنان

atrissi_talalhotmail.com

دبیر تخصصی

امین سلیمان کلوانق

فقه و حقوق اسلامی استادیار دانشگاه تبریز

amin.soleyman1370gmail.com