نویسنده = ���������� �������� ���������� ������ ������ ��������
تحلیل تطبیقی روش‌شناسی استدلال‌های اخلاقی شهید مطهری و آیت‌الله مصباح‌ یزدی

دوره 2، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 79-97

10.22034/nrr.2021.44779.1056

سمیه السادات موسوی؛ سید علی اکبر حسینی قلعه بهمن