نویسنده = ���������������� ��������
آرای مفسران دربارۀ آیات اشراط‌ الساعه: تحلیل ومقایسه آراء

دوره 1، شماره 2، دی 1400، صفحه 35-59

10.22034/nrr.2021.44976.1061

زهرا طهماسبی؛ مژگان سرشار؛ سید محمد علی ایازی