نویسنده = سید حسین علیانسب
نقش استقلال اقتصادی در اقتدار و پایایی حکومت اسلامی در منابع دینی

دوره 2، شماره 4، دی 1401، صفحه 61-73

10.22034/nrr.2021.46757.1086

سید حسین علیانسب؛ عمران عباسپور؛ صمد بهروز