نویسنده = ������������ ��������
نقش ولی فقیه در کارآمدسازی احکام بر اساس مقتضیات زمان و مکان

دوره 2، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 39-61

10.22034/nrr.2022.12924

هادی رحیمی؛ امیر وطنی؛ حسین ناصری مقدم؛ سودابه رضوانی