کلیدواژه‌ها = عقل عملی
تبیین نظریه ی هوش هیجانی دانیل گلمن بر اساس آراء علامه طباطبایی(ره)

دوره 2، شماره 3، مهر 1401، صفحه 53-67

10.22034/nrr.2022.12927

فرح رامین؛ زهرا پورسیدآقایی؛ فائزه حقی