تبیین نظریه ی هوش هیجانی دانیل گلمن بر اساس آراء علامه طباطبایی(ره)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه فلسفه و کلام اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه قم، قم، ایران.

2 استادیار، گروه حقوق روانشناسی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 دانشجوی دکتری، گروه الهیات، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران.

چکیده

هوش هیجانی یک عنصر بنیادین از رفتار انسان است که جدا از هوش شناختی عمل می کند. این هوش، با تعادل برقرار کردن بین احساسات و عقل، می تواند انسان را به حداکثر کامیابی برساند. علامه طباطبایی معتقد است که عقل عملی می تواند با تعدیل احساسات، برای انسان جلب منفعت نماید. بنابراین، می توان هوش هیجانی را در قلمرو عقل عملی تعریف نمود. هدف از این پژوهش آن است که با روش تحلیلی- توصیفی، نظریه ی هوش هیجانی گلمن را از طریق دیدگاه علامه در باب معرفت نفس و عقل عملی، تبیین نماید. یافته های پژوهش نشان می دهد که نفس انسان مدرک اصلی هیجان است و هیجان از جمله کیفیات نفسانی است که توسط قوای شهویه و غضبیه ایجاد می شود. هم چنان که هوش هیجانی تعدیل هیجانات را بر عهده دارد ، عقل عملی نیز قوای شهویه و غضبیه را تعدیل می کند و همان طور که این هوش بر خودآگاهی مبتنی است؛ نظریه معرفت نفس علامه طباطبایی نیز بر خودآگاهی متکی است.
کلید واژگان: هوش هیجانی، هیجان، معرفت نفس، عقل عملی، دانیل گلمن، علامه طباطبایی

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining Daniel Golman's Theory of Emotional Intelligence Based on the Views of Allameh Tabatabai

نویسندگان [English]

  • Farah Ramin 1
  • zahra poorseyedaghaei 2
  • Faezeh Haghi 3
1 Associate Professor, Department of Department of islamic philosophy and theology, Faculty of theology, Qom University, Qom, Iran.
2 Assistant Professor, Department of psychology. Tehran North Branch, Islamic Azad University. Tehran. Iran.
3 Ph.D. student, Department of Theology, Faculty of Theology and Islamic studies, Azerbaijan Shahid Madani university, Tabriz, Iran.
چکیده [English]

Emotional intelligence is a fundamental element of human behavior that operates separately from cognitive intelligence. This intelligence, by balancing emotions and intellect, can maximize human success. Allameh Tabatabai believes that practical intellect can benefit human beings by modifying emotions.
Thus, emotional intelligence can be defined in the realm of practical reason. The purpose of this study is to explain the theory of emotional intelligence of Golman through Allameh's view on self-knowledge and practical intellect through analytical-descriptive method.
Findings show that the human soul is the main evidence of emotion and emotion is one of the qualities of the soul that is created by the forces of lust and anger. Just as emotional intelligence regulates emotions, so does practical intellect regulate lust and anger, and just as this intelligence is based on self-awareness; Allameh Tabatabai's theory-self-knowledge also relies on self-awareness.
Keywords: Emotional Intelligence, Emotion, Self-Knowledge, Practical Reason, Daniel Golman, Allameh Tabatabai

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emotional Intelligence
  • Emotion
  • Self-Knowledge
  • Practical Reason
    قرآن کریم.
1. ابن سینا، حسین بن عبدالله(1364)؛  النجاه، قم، مکتبه المرتضویه.
2. تراویس برادبری، جین گریوز(1384)؛  هوش هیجانی (مهارت­ها و آزمون­ها)، مترجم: مهدی گنجی، تهران، ساوالان.
3. شیروانی، علی(1389)؛ ترجمه و شرح نهایه الحکمه، ج3. قم، بوستان کتاب.
4. طباطبایی، سیدمحمدحسین ( 1364b)؛  اصول فلسفه و روش رئالیسم، پاورقی مرتضی مطهری. ج2. تهران: صدرا.
5. ــــــــ: (1406 ق)؛ بدایه­الحکمه، قم، موسسه النشرالاسلامی.
6. ــــــــ: (1387)؛ بررسی­های اسلامی، به کوشش سید هادی خسروشاهی،ج1، قم، بوستان کتاب.
7. ــــــــ: (1388)؛ بررسی­های اسلامی، به کوشش سید هادی خسروشاهی،ج2، قم، بوستان کتاب.
8. ــــــــ: ( 1364a)؛ ترجمه المیزان فی تفسیر القرآن، ج1، قم، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، دفتر انتشارات اسلامی.
9. ــــــــ: ( 1417 ق)؛ ترجمه المیزان فی تفسیرالقرآن. ج12. قم، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، دفتر انتشارات اسلامی.
10. ــــــــ: ( 1382a)؛ ترجمه المیزان فی تفسیرالقرآن، ج6، قم، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، دفتر انتشارات اسلامی.
11. ــــــــ: ( 1374)؛ ترجمه المیزان فی تفسیر القرآن، ج20، قم، جامعه مدرسین حوزه عبمیه قم، دفتر انتشارات اسلامی.
12. ــــــــ:( 1360ق)؛رساله­الولایه، قم،موسسه اهل­البیت(ع)، قسم الدراسات الاسلامیه.
13. ــــــــ: ( 1385)؛ معنویت تشیع، گردآوری محمد بدیعی، قم، تشیع.
 
 
14. ــــــــ: (1382b)؛  نهایه­الحکمه، قم، جماعه­المدرسین بقم المشرفه، موسسه النشرالاسلامی.
15. هین، استیو(1386)؛ هوش هیجانی برای همه، مترجمان: رویاکوچک انتظار-مژگان موسوی شوشتری، تهران، انتشارات سفیر اردهال.
16. Corsini R, (2001);The Dictionary of Psychology, London, Routledge.
17.  Golman, Daniel, (1995); Emotional Intelligence; Why it can matter more than IQ, New York, Bantam Book.
18. . Saxler, Patricia Kasak, (2016);The Marshmallow Test: Delay of Gratification and Independent Rule Compliance.dash.harvard.edu
19.  Vibhor, Jain, Smrita & Rastogi, Prachi , (2020); An Analysis for Role of Emotional Intelligence in Career Success in Commercial Banks of India. Revista ESPACIOS.Vol. 41 (Issue 05).