دوره و شماره: دوره 2، شماره 3 - شماره پیاپی 5، مهر 1401، صفحه 1-104 
پیوند هستی و شناخت از منظر حکمت صدرایی و پدیدارشناسی هوسرل

صفحه 15-33

10.22034/nrr.2021.47087.1092

علی حقی؛ قربانعلی کریم زاده قراملکی؛ میکائیل جمال پور؛ سید محمد امین مداین


بررسی صفات خبری با رویکرد هرمونتیکِ روشی

صفحه 35-52

10.22034/nrr.2021.46890.1090

حسین خالقی پور؛ احمد عابدی ارانی؛ علی اله بداشتی