دوره و شماره: دوره 2، شماره 4 - شماره پیاپی 6، دی 1401، صفحه 1-112 

پژوهشی

تبیین چیستی تعقل بر اساس آیات قرآن

صفحه 1-17

10.22034/nrr.2022.49324.1122

مسعود اخلاقی؛ سیدمجتبی حسین نژاد کریمی