تاثیر دین و ارزش‌های دینی در سیاست‌گذاری عمومی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دکتری سیاست گذاری عمومی. دانشگاه آزاد واحد قم. قم. ایران

چکیده

بنیان سیاست گذاری عمومی در غرب بر اساس سنت لیبرالیسم است و به دین به دلیل وجود دولت های سکولار و غیر دینی اهمیت داده نمی شود و دین در سیاست گذاری غائب است؛ اما با ورود این رشته به کشورهایی که دولت ها و جوامعی دینی دارند، بالاخص، ایران، لزوم پرداختن به عنصر دین در سیاست گذاری ضرورت می یابد. موضوعی که بدان پرداخته نشده و خلا آن باقی و پرداختن بدان هدف این مقاله است. فرضیه پژوهش مقرر می دارد که دین نیز می تواند به عنوان یک عامل موثر در عرصه سیاست گذاری عمومی ظاهر شده و در موفقیت و عدم موفقیت سیاست ها نقش آفرینی نماید. برای اثبات مدعا، از نظریه انتخاب عقلائی نوین استفاده شده و با بکارگیری روش کیفی در تحلیل تاثیر دین بر فرایند سیاست گذاری؛ با مطاله کتب و مقالات علمی به این مهم پرداخته شده است. یافته های پژوهش از اثرگذاری مثبت و در برخی موارد منفی بر سیاست ها، بسته به میزان توجه و دخالت دادت عامل دین توسط سیاست گذاران حکایت دارد. نتیجه پژوهش بر ضرورت توجه سیاستگذارن به این عامل مهم در راستای مبانی نظری تحقیق برای کسب موفقیت و مطلوبیت بیشتر در سیاست گذاری عمومی تاکید دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The influence of religion and religious values in public policy making

نویسنده [English]

  • Ali Akbar Nedaee
graduated in Phd level in Public Policy making at Azad University of Qom, Qom, Iran
چکیده [English]

The foundation of Public Policymaking in the West is on the tradition of liberalism, and religion is not given importance due to the existence of secular and non-religious governments, and religion is absent in policymaking. Infaring this field to religious countries, governments and societies, especially Iran, it becomes necessary to address the element of religion in Policy making. This issue has not been addressed and there is still a gap, and addressing that is article's purpose. The hypothesis stipulates that religion can also appear as an effective factor in the field of public policy and play a role in the success and failure of policies. To prove, the modern rational choice theory was used and by using the qualitative method in analyzing the impact of religion on the policy making process; by studying scientific books and articles. The findings indicate positive and negative effects on policies, depending on the level of attention and involvement of the religious factor by Policymakers. The result emphasizes the need for Policymakers to pay attention to this important factor in line with the theoretical foundations of the research in order to achieve more success and favorability in public policy making.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Religion
  • religious values
  • Policy making
  • policies
  • restrictions