کلیدواژه‌ها = نور
تبیین چیستی تعقل بر اساس آیات قرآن

دوره 2، شماره 4، دی 1401، صفحه 1-17

10.22034/nrr.2022.49324.1122

مسعود اخلاقی؛ سیدمجتبی حسین نژاد کریمی