کلیدواژه‌ها = نفس ناطقه
پیوند هستی و شناخت از منظر حکمت صدرایی و پدیدارشناسی هوسرل

دوره 2، شماره 3، مهر 1401، صفحه 15-33

10.22034/nrr.2021.47087.1092

علی حقی؛ قربانعلی کریم زاده قراملکی؛ میکائیل جمال پور؛ سید محمد امین مداین