ناکارآمدی تربیت دوجنسیتی در تقابل با اخلاق اسلامی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه معارف ، مدرسی معارف اسلامی گرایش اخلاق اسلامی

2 دانشگاه معارف اسلامی، قم، ایران

چکیده

تربیت دوجنسیتی به عنوان روش تربیتی نوین در برخی جوامع در حال گسترش است. این شیوه تربیتی که به لحاظ جنسی بین دختران و پسران تمایزی قائل نیست، به دنبال پرورش افرادی است که صرف نظر از جنس، متناسب با موقعیت، زنانه و یا مردانه رفتار کنند. این دیدگاه جدید در رویارویی با برخی علوم دچار چالش است. چالش‌های زیستی، روانشناسی و اخلاقی از جمله این چالش هاست. تبیین ابعاد مختلف چالش اخلاقی از نکاتی است که باید به آن پراخت تا تقابل این رویکرد با آموزه های اخلاق اسلامی روشن شود. در این پژوهش با روش توصیفی - تحلیلی و با استفاده از منابع اسلامی ، به بررسی چالش‌های تربیت دوجنسیتی از منظر اخلاق اسلام می‌پردازیم. برای رسیدن به این منظور استدلال‌های مدافعان تربیت دوجنسیتی از جمله استدلال تقابلهای قطبی، برتری فضای عمومی و عامل ستم مورد توجه قرار گرفته و بعد از نقد و بررسی آنها، استدلال‌ مبتنی بر تفاوتها، حکیمانه بودن ویژگیهای اختصاصی و چالش‌ تشبه زنان و مردان، در ردّ تربیت دوجنسیتی تبیین شده است. آنچه از این پژوهش به دست آمد نشان می‌دهد که از نظر اخلاق اسلامی تربیت باید متناسب با جنس هر فرد و در راستای شکوفایی استعدادهای طبیعی و فطری آنها باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Challenge of Androgenic Education with Islamic Ethics

نویسندگان [English]

  • Seyedeh Zahra Mousavi 1
  • mohammad javad fallah 2
1 Maarf University
2 university of Islamic sciences, qom, Iran
چکیده [English]

Androgenic education is expanding as a new method of education in some societies. This method of education, which does not discriminate between girls and boys sexually, seeks to nurture people who behave feminine or masculine, regardless of gender and according situation. Despite the new perspective that this method of education puts forward, it is challenged in the face of some sciences. Biological, psychological and moral challenges are among these challenges. Explaining the various dimensions of the moral challenge is one of the points that must be addressed in order to clarify the contrast between this approach and the teachings of Islamic ethics. In this research, with a descriptive-analytical method and using Islamic sources, we examine the challenges of bisexual education from the perspective of Islamic ethics. To achieve this, the arguments of the proponents of bisexual education, including the argument of polar confrontation, the supremacy of public space and the cause of oppression, have been considered. The rejection of bisexual education is explained. What has been obtained from this research shows that from the point of view of Islamic ethics, education should be appropriate to the gender of each person and in order to flourish their natural and innate talents.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Androgenism
  • Androgenic education
  • Challenges of Androgenic education
  • Islamic ethics
1-     قران کریم. ترجمه فولادوند، محمد مهدى(1415ق)، تهران، دارالقرآن الکریم( دفتر مطالعات تاریخ و معارف اسلامى) چ اول.
2-     اتکینسون، ریتال و دیگران(1371)، زمینه روانشناسی، ترجمه براهنی و دیگران.بی جا. انتشارات رشد.چ ششم.
3-     اسمیت، جرمی آدام(1391)، زنان شاغل و مردان خانه دار جابجایی‌نقش های خانوادگی در آمریکا، ترجمه محمد مهدی لبیبی، تهران، انتشارات علم، چ اول.
4-     اکلشال، رابرت و دیگران(1385)، مقدمهای بر ایدئولوژیهایسیاسی، ترجمه قائد، محمد، تهران، نشر مرکز، چ دوم.
5-     آزادگان مهر، مریم، از تربیت دوجنسیتی تا ورای نقش‌های جنسیتی، 22/04/1392 http://ecpsychology.blogfa.com
6-      بادانتر، الیزابت(1377)، زن و مرد، ترجمه سرور  شیوا رضوی، تهران، دستان، چ اول.
7-     بال، ترنس، دگر، ریچارد(1386)، ایدولوژی‌های سیاسی و آرمان دموکراتیک، مترجم احمد صبوری، تهران،  وزارت امور خارجه، چ دوم.
8-     بریزدین، لوآن(1395ش)، مغز زنانه، ترجمه محسن دهقانی و سهیلا پیمانی، تهران، رشد، چ دوم.
9-     بستان، حسین(1382)، نابرابری و ستم جنسی از دیدگاه اسلام و فمنیسم، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه،
10- بستان، حسین( 1388)، اسلام و تفاوتهای جنسیتی در نهادهای اجتماعی، قم. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و دفتر امور بانوان وزارت کشور. چ اول.
11- بستان، حسین(1394)، جامعه شناسی جنسیت با رویکرد اسلامی، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و نشر هاجر، چ اول.
12- پیره، روژه(1377)، روانشناسی اختلافی زن و مرد، ترجمه محمد حسین سروری، انتشارات جانزاده، چ چهارم.
13- تانگ، رزماری(1394)،  نقد و نظر درآمدی جامع بر نظریه های فمنیستی، ترجمه منیژه نجم عراقی.تهران. نشر نی. چ چهارم.
14- حر عاملى، محمد بن حسن(1409ق)، تفصیل وسائل الشیعه إلى تحصیل مسائل الشریعه، قم: ‏آل‌البیت لاحیاء التراث‏،چ اول.
15- حر عاملى، محمد(1414ق)،  هدایة الأمة إلى أحکام الأئمة علیهم السلام، مشهد، آستانة الرضویة المقدسة. مجمع البحوث الإسلامیة. چ اول.
16-  حسینی زاده، سید علی(1393)، تربیت و جنسیت، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، چ اول.
17- خالق باقری،راضیه(1381ش)، رابطه بین طرحواره‌های جنسیتی و سازگاری اجتماعی نوجوانان شهر تهران،  پایان نامه، کارشناسی ارشد، تهران، دانشگاه الزهرا.
18- خدابخشی‌ کولایی، آناهیتا(1380ش)، مقایسه نقش جنسیتی آندروژن با نقشهای جنسیتی مردانه و زنانه و بررسی رابطه آنها با منبع کنترل درونی و بیرونی و حرمت نفس دردانشجویان دختر و پسر دانشگاه علامه طباطبائی تهران، پایان نامه، کارشناسی ارشد، تهران، دانشگاه علامه طباطبائی.
19- دمارنف، دافنه(1390)، غریزه مادری: در مورد فرزندان، عشق و زندگی معنوی، ترجمه و تلخیص آزاده وجدانی، قم، معارف، چ دوم.
20- ربر، ارتور اس(1393)، فرهنگ روان شناسی (توصیفی)، ترجمه یوسف کریمی و دیگران.تهران. رشد.
21- رودز، استون ای(1392)، تفاوتهای جنسیتی را جدی بگیرید، ترجمه معصومه محمدی، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، چ اول.
22- رودگر، نرجس(1388)، فمینیسم تاریخچه نظریات گرایش ها، نقد، قم، مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران. چ اول.
23- زیبایی نژاد، محمدرضا(1391)، جایگاه خانواده و جنسیت در نظام تربیت رسمی، قم، نشر هاجر، چ اول.
24- سفیری، خدیجه و ایمانیان، سارا(1394)، جامعه­شناسی جنسیت، تهران، جامعه شناسان، چ دوم.
25- سگالن، مارتین(1393)، جامعه شناسی تاریخی خانواده، ترجمه حمید الیاسی، تهران، نشر مرکز، چ ششم.
26-  شعیری، تاج الدین، بی‌تا، جامع الاخبار، نجف، الحیدریه، چ اول.
27- صدوق ابن بابویه، محمد(1376)، الأمالی (للصدوق)، تهران، کتابچى، چ ششم.
28- صدوق ابن بابویه، محمد بن على(1385)؛‏ علل الشرائع‏، قم، کتابفروشى داورى، چ اول.
29- صدوق ابن بابویه، محمد(1413 ق)، من لا یحضره الفقیه، قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه، قم، چ دوم .
30- طباطبایى، سید محمدحسین(1417ق)، المیزان فى تفسیر القرآن‏، قم، دفتر انتشارات اسلامى جامعه‏ مدرسین حوزه علمیه قم‏،.چ پنجم‏.
31- طبرسى، حسن بن فضل(1370)، مکارم الأخلاق، قم، الشریف الرضى، چ چهارم.
32- فتال نیشابورى، محمد بن احمد(1375)، ‏روضة الواعظین و بصیرة المتعظین‏، قم‏، انتشارات رضى‏، چ اول.
33- فیض کاشانى، محمد محسن(1371ش)،  نوادر الأخبار فیما یتعلق بأصول الدین، محقق انصارى قمى، مهدى، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگى، چ اول.
34- کلینى، محمد(1407 ق)، الکافی،  تهران، دار الکتب الإسلامیة، چ چهارم.
35- گاردنر، ویلیام(1386)، جنگ علیه خانواده، ترجمه معصومه محمدی، قم، دفتر مطالعات و تحقیقات زنان، چ اول.
36-  لنسکی، گرهارد و لنسکی، جین(1374)، سیر جوامع بشری، ترجمه موفقیان، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی.چ دوم.
37- لیثى واسطى، على(1376)، عیون الحکم و المواعظ، محقق حسنى بیرجندى،‏ قم‏، دارالحدیث‏، چ اول.
38- محلاتی، ذبیح الله(1373)، ریاحین الشریعه، ج 3،چ ششم ،دارالکتب الاسلامیه: تهران.
39- مشیرزاده، حمیرا(1385)، از جنبش تا نظریه اجتماعی تاریخ دو قرن فمینیسم، تهران، نشر پژوهش شیرازه، چ سوم.
40- مصباح یزدی، محمدتقی(1391)، اخلاق در قرآن، تحقیق محمد حسین اسکندری، قم، انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی،ش.
41- مطهری، مرتضی(1379)، مجموعه آثار شهید، ج‏19، تهران. صدرا. چ دوم.
42- مکارم شیرازی، ناصر(1385)، اخلاق در قرآن،  قم، مدرسه الامام علی بن ابی طالب علیه السلام.
43- منطقی، مرتضی(1390)، زن شرقی- مرد غربی، بعثت، تهران، چ اول.
44- نجاریان، بهمن و خدارحیمی، سیامک. (1377)، دوگانگی جنسی، فصلنامه تازه‌های روان‌درمانی، شماره3، صص44- 30.
45- نرسیسیاس، امیلیا(1383)، مردم شناسی جنسیت، پژوهشکده مردم شناسی، تهران نشر افکار، چ اول.
46-  هینسون، جوی و دیگران(1390)، فیزیولوژی بالینی غدد درون ریز با نگرش به علوم پایه، ترجمه پروین بابایی و دیگران، تهران. کتاب ارجمند، چ اول.
47- Arnie Cann »Evaluative expectations and the gender schema: Is failed inconsistency better?« Sex Roles volume 28, pages667–678(1993)
48- Auster Ellen R. »،Inequality between Men and Women« The Academy of Management Review Vol. 14, No. 2 (Apr., 1989), pp. 173-193 Published ،by: Academy of Management.
49- Antill .John K & John D. Cunningham » The relationship of masculinity, femininity, and androgyny to self-esteem «: Pages 195-207 ، Volume 32, 1980 - Issue 3Australian Journal of Psychology
50-  Sweeny Kate, Victor Kwan & Angelica Falkenstein »The Role of Gender in Worry and Efforts to Cope during Stressful Waiting Periods«  .Sex Roles volume 81, pages765–778(2019)Cite this article .
53-  Yanico , Barbara J, »Sex bias in career information: Effects of language on attitudes«, Journal of Vocational BehaviorVolume 13, Issue 1, August 1978, Pages 26-34
54- Bem, SANDRA. L. »Gender schema theory: A cognitive account of sex typing«. Psychological Review, (1981) 88(4), 354–364
55- Levy, G. D., & Carter, D. B. (1989). Gender schema, gender constancy, and gender-role knowledge: The roles of cognitive factors in preschoolers' gender-role stereotype attributions. Developmental Psychology, 25(3), 444–449. https://doi.org/10.1037/0012-1649.25.3.444