«آینده پژوهی»؛ فصل مشترک مطالعۀ تطبیقی «طراحی پژوهی» با «دین پژوهی»

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی، دانشکده طراحی دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران.

2 دانشجوی دوره دکترای تخصصی، رشته طراحی صنعتی دانشکده طراحی دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران.

چکیده

دغدغۀ اصلی مقوله دیزاین در طراحی پژوهی، عبارت است از فرآیند ایجاد یک ایده در غالب راهبرد و راهکار برای مواجهه با یک مسئله خاص و اقدام عملی برای حل آن به‌گونه‌ای که توجه به «زمینه» ی مسئله، بخش جدایی‌ناپذیر فرآیند مذکور است. از سوی دیگر اندیشمندان بزرگ اسلامی، از دیسیپلین فقه نیز با عنوان «صناعت» یاد می‌کنند؛ به‌گونه‌ای که فقیه برای پاسخ به مسائل کنونی با توجه به ظرف و زمینه‌ی آن‌ها ، بهترین تبیین شرعی را استنباط و ارائه میکند؛ فلذا با دیدگاهی تطبیقی نه‌تنها دو دیسیپلین یادشده در تعارض با یکدیگر قرار ندارند؛ بلکه می‌توان هر دو را متعلق به حوزه‌هایی از معرفت بشری دانست که ضمن منفک بودن از دیگر حوزه‌های معرفتی که صرفاً بر شناخت محض تأکید دارند، حکمت عملی ناظر بر مقولات آینده و طراحی در برمی‌گیرد؛ در همین راستا پژوهشِ کیفی حاضر در دسته‌ی پژوهش‌های کاربردی قرار می‌گیرد و با به کار بستن روش توصیفی- تحلیلی، پرداختن به مضامین مشترک قابل طرح در دو دیسیپلین فقه و دیزاین را که نقشی اساسی در ترسیم آینده‌های مرجح دارند، از جمله دغدغه‌ی حل مسئله، نقش منبع معرفتی شهود، استراتژی منطقی ربایشی و پژوهش از طریق طراحی به‌مثابه روش‌شناسی، در دستور کار خود قرار داده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

“Future Studies”; As a Common Intersection of the comparative study between “Design Studies” and “Religious Studies”

نویسندگان [English]

  • Seyed Ali Faregh 1
  • Yasaman Hajian Foroushani 2
1 Faculty member, Faculty of Design, University of Islamic Art, Tabriz, Iran.
2 PhD. Student of Industrial Design, Faculty of Design, Tabriz Islamic Art University, Tabriz, Iran,
چکیده [English]

The main concern of the design category in design studies is the process of creating an idea in the majority of strategies and solutions to face a specific problem and practical action to solve it in such a way that paying attention to the "context" of the problem is an integral part of the mentioned process. On the other hand, great Islamic thinkers also refer to the discipline of jurisprudence as "Sanaat"; In such a way that the jurist infers and presents the best Shariah explanation to answer current issues according to their content and context; Therefore, from a comparative point of view, not only the two mentioned disciplines are not in conflict with each other; Rather, both of them can be considered as belonging to areas of human knowledge that, while being separate from other areas of knowledge that only emphasize pure knowledge, include practical wisdom that oversees the categories of the future and design; In this regard, the current qualitative research is included in the category of applied research, and by using the descriptive-analytical method, it deals with the common themes that can be proposed in the two disciplines of jurisprudence and design.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Design studies
  • Religious Studies
  • Future Studies
  • Design
  • Dynamic Jurisprudence