دوره و شماره: دوره 3، شماره 1 - شماره پیاپی 7، خرداد 1402 
آموزه های اقتصادی مبتنی بر آیات قرآن در حوزه توزیع

صفحه 41-58

10.22034/nrr.2023.16449

میثم شاه ملکی؛ حسن ملکی؛ مصطفی قادری؛ غلامرضا مصباحی مقدم