دوره و شماره: دوره 3، شماره 3 - شماره پیاپی 9، آذر 1402 
تحلیل مبانی هستی‌شناختی سلامت معنوی در قرآن کریم

صفحه 51-66

10.22034/nrr.2024.59533.1255

سید محمد کاظم علوی؛ فرزاد دهقانی؛ رضوانه دستجانی فراهانی