کاربرد مفاهیم اسماء الهی (جبار) در ساختار انعطاف پذیری معماری

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه معماری، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آیت الله بروجردی، بروجرد، ایران P.Hessari@Abru.ac.ir

چکیده

معماری اسلامی به عنوان شاخصه اصیل طراحی بایستی با مراتب حضور انسان در فضا همراه باشد. این پژوهش با روشی از هرحیث تحلیلی و کاربردی با بررسی آیات و احادیث و اسناد و منابع در دسترس، با دنبال نمودن اسماء الهی به عنوان اوصاف خداوند در وجود انسان، سعی بر این دارد با پیروی عقل جزء از عقل مطلق به دنبال راهکارهایی در معماری انسانی با الگوگیری از معماری الهی ( آفرینش) با ادراک (مفاهیم) اسماء الهی است و هدف اصلی پژوهش حاضر استخراج راهکارهای معمارانه از اسماء الهی در زمینه مبانی نظری معماری در جهت تاثیرگذاری در مبانی طراحی معماری می باشد، همچنین این تلاش در پی پاسخ به سوال در زمینه چگونگی کاربرد اسماء الهی در زندگی بشر و به خصوص در زمینه تخصص معماری است که این مهم هدف اصلی این پژوهش می باشد. نتایج پژوهش بیانگر این است که انعطاف پذیری در معماری موضوعی جدید و نو نیست، که دوره مدرن زاینده آن باشد بلکه در وجود عالم بوده، پس انعطاف پذیری الزامی برای معماری محسوب می شود که زاینده آن افعال خداوند است که در انسان ظهور نموده بنابراین نتیجه بر پایه سنت خداوند می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The application of the concepts of divine names (Jabar) in the structure of flexibility architecture

نویسنده [English]

  • Pedram Hessari
Assistant Professor, Department of Architecture, Ayatollah Boroujerdi University, Boroujerd, Iran P.Hessari@Abru.ac.ir
چکیده [English]

Islamic architecture, as an original feature of design, should be associated with the levels of human presence in space. This research with an analytical and practical method by examining the available verses and hadiths and documents and sources, by following the divine names as the attributes of God in human existence, tries to find solutions in architecture by following the intellect, which is part of the absolute intellect. A human is modeled after the divine architecture (creation) with the perception (concepts) of the divine names and the main goal of the current research is to extract architectural solutions from the divine names in the field of theoretical foundations of architecture in order to influence the foundations of architectural design. The question is about how to use divine names in human life and especially in the field of architectural expertise, which is the main goal of this research. The results of the research show that flexibility in architecture is not a new and new issue, that the modern era is the creator of it, but it is in the existence of the world, so flexibility is considered a must for architecture,

کلیدواژه‌ها [English]

  • Name
  • Jabar
  • architecture
  • Islamic
  • flexibility