تربیت اسلامی؛ کارآمد سنجی اجبار در نهادینه سازی اخلاق اجتماعی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

گروه معارف اسلامی و دروس عمومی دانشگاه هنر اصفهان

چکیده

اهتمام به ترویج اخلاق اجتماعی به منظور ایجاد پیوند بین افراد جامعه و هدایت رفتارها و کنش‌های آنان در عرصه‌های مختلف زندگی فردی و اجتماعی از جمله پیش نیازهای زیست سالم جمعی است. اجبار آحاد جامعه به مراعات اخلاق اجتماعی توسط حکومت‌ها به منظور کاهش ناهم‌گرایی ناشی از خود‌مداری‌های فردی، می‌تواند از جمله راه های نیل یه هدف مذکور باشد. فرضیه این پژوهش به منظور پاسخ به این سؤال که کاربست عنصر اجبار تا چه اندازه می‌تواند به ترویج اخلاق در تعامل اجتماعی مدد رساند؟ بدین صورت است: با توجه به این که زبان اخلاق از سنخ توصیه‌ای و نه توصیفی است، کاربست ارزشی آن نسبت به نوع امری توسط نهاد قدرت، در تحقق هدف اخلاقی سازی زیست اجتماعی و نهادینه شدن حس مسئولیت‌پذیری افراد، کارآمدی بیشتری دارد. نتائج حاصل از این تحقیق نشان می‌دهد اعمال زور صِرف،بیشتر از آن که مبانی اخلاقی را درونی سازد ،به تظاهر رفتار اخلاقی آحاد جامعه در تعامل با یکدیگر منجر می‌گردد. در واقع، به دلیل پایمال شدن عزت نفس افراد ناشی ازعدم تحقق حس فاعلیت و اراده مندی در مسئولیت‌پذیری اخلاقی، درونی شدن کنش مذکور و باور به مراعات مبانی اخلاق، در اثر رواج ظاهرسازی با مانع مواجه می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Islamic training; Measuring the efficiency of coercion in the institutionalization of social ethics

نویسنده [English]

  • Mojtaba Attarzadeh
Isfahan University of Art
چکیده [English]

Efforts to promote social ethics in order to create a link between people in society and guide their behaviors and actions in various fields of individual and social life are among the prerequisites for a healthy collective life. Forcing society members to observe social ethics by governments in order to reduce heterogeneity caused by individual self-management can be one of the ways to achieve the aforementioned goal.
The hypothesis of this research is to answer the question that to what extent can the use of coercion help to promote ethics in social interaction? It is as follows: Considering that the language of ethics is of a recommendatory and not a descriptive nature, its value application is more efficient than the imperative type by the power institution, in realizing the goal of moralizing bio-social and institutionalizing the sense of responsibility of people.
The results of this research, show that the use of force, rather than internalizing moral principles, leads to , due to trampling of people's self-esteem due to the lack of realization of the sense of agency and willfulness in moral responsibility, Internalization of the the belief in observing the principles of ethics is hindered by the prevalence of pretending.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ethics
  • responsibility
  • religion
  • obligation