نویسنده = ������������ ������������ �������� ����������