دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، پاییز 1399 
4. جایگاه ولی فقیه در تطبیق احکام با مقتضیات زمان و مکان

صفحه 69-98

10.22034/nrr.2021.12683

هادی رحیمی؛ امیر وطنی؛ حسین ناصری مقدم؛ سودابه رضوانی