تبیین چیستی تعقل بر اساس آیات قرآن

دوره 2، شماره 4، دی 1401، صفحه 1-17

10.22034/nrr.2022.49324.1122

مسعود اخلاقی؛ سیدمجتبی حسین نژاد کریمی


پیوند هستی و شناخت از منظر حکمت صدرایی و پدیدارشناسی هوسرل

دوره 2، شماره 3، مهر 1401، صفحه 15-33

10.22034/nrr.2021.47087.1092

علی حقی؛ قربانعلی کریم زاده قراملکی؛ میکائیل جمال پور؛ سید محمد امین مداین


بررسی صفات خبری با رویکرد هرمونتیکِ روشی

دوره 2، شماره 3، مهر 1401، صفحه 35-52

10.22034/nrr.2021.46890.1090

حسین خالقی پور؛ احمد عابدی ارانی؛ علی اله بداشتی


آرای مفسران دربارۀ آیات اشراط‌ الساعه: تحلیل ومقایسه آراء

دوره 1، شماره 2، دی 1400، صفحه 35-59

10.22034/nrr.2021.44976.1061

زهرا طهماسبی؛ مژگان سرشار؛ سید محمد علی ایازی


نقش ولی فقیه در کارآمدسازی احکام بر اساس مقتضیات زمان و مکان

دوره 2، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 39-61

10.22034/nrr.2022.12924

هادی رحیمی؛ امیر وطنی؛ حسین ناصری مقدم؛ سودابه رضوانی