موضوعات = پژوهش های نوین پیرامون مسائل دینی
پیوند هستی و شناخت از منظر حکمت صدرایی و پدیدارشناسی هوسرل

دوره 2، شماره 3، مهر 1401، صفحه 15-33

10.22034/nrr.2021.47087.1092

علی حقی؛ قربانعلی کریم زاده قراملکی؛ میکائیل جمال پور؛ سید محمد امین مداین


بررسی صفات خبری با رویکرد هرمونتیکِ روشی

دوره 2، شماره 3، مهر 1401، صفحه 35-52

10.22034/nrr.2021.46890.1090

حسین خالقی پور؛ احمد عابدی ارانی؛ علی اله بداشتی