موضوعات = دین پژوهی و کارآمدی
نقش میانجی گرانه نگرش های مذهبی در رابطه بین امیدواری و تاب آوری با بی ثباتی ازدواج در زوجین متقاضی طلاق

دوره 3، شماره 4، اسفند 1402، صفحه 97-126

10.22034/nrr.2024.60101.1266

صدیقه مجرد؛ سید ولی الله موسوی؛ امیر قربان پور لفمجانی؛ سجاد رضایی


تحلیل مبانی هستی‌شناختی سلامت معنوی در قرآن کریم

دوره 3، شماره 3، آذر 1402، صفحه 51-66

10.22034/nrr.2024.59533.1255

سید محمد کاظم علوی؛ فرزاد دهقانی؛ رضوانه دستجانی فراهانی


کارآمدی مبانی دینی در بنیان‌گذاری حق انتخاب نوع شغل در نظام حقوق اساسی ایران

دوره 3، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 69-82

10.22034/nrr.2023.58354.1206

امین سلیمان کلوانق؛ امیر کشتگر؛ عباس کعبی نسب


آموزه های اقتصادی مبتنی بر آیات قرآن در حوزه توزیع

دوره 3، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 41-58

10.22034/nrr.2023.16449

میثم شاه ملکی؛ حسن ملکی؛ مصطفی قادری؛ غلامرضا مصباحی مقدم


بررسی رابطه انس با قرآن و بهزیستی معنوی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه تبریز)

دوره 3، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 75-88

10.22034/nrr.2023.16461

محمد مهدوی؛ زینب احمدپور؛ فاطمه نگهبان قراملکی


مبانی انسان‌شناختی نظام اقتصادی اسلام بر اساس دیدگاه علامه طباطبایی(ره)

دوره 3، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 89-103

10.22034/nrr.2023.16447

فاطمه السادات هاشمیان؛ عبدالحسین خسروپناه


پیوند هستی و شناخت از منظر حکمت صدرایی و پدیدارشناسی هوسرل

دوره 2، شماره 3، مهر 1401، صفحه 15-33

10.22034/nrr.2021.47087.1092

علی حقی؛ قربانعلی کریم زاده قراملکی؛ میکائیل جمال پور؛ سید محمد امین مداین


بررسی صفات خبری با رویکرد هرمونتیکِ روشی

دوره 2، شماره 3، مهر 1401، صفحه 35-52

10.22034/nrr.2021.46890.1090

حسین خالقی پور؛ احمد عابدی ارانی؛ علی اله بداشتی